Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3400 a69d 425
Reposted frompiehus piehus
9255 8315 425
Reposted fromsavatage savatage viathatwasntadream thatwasntadream
8756 4a2e 425
9203 290d 425
Reposted fromEtnigos Etnigos viavictorian victorian
0029 4651 425
Reposted fromGIFer GIFer viaazazel azazel

"Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości."

Éric-Emmanuel Schmitt

Reposted frommerkaba merkaba viaSilentRule SilentRule
0483 0055 425
Reposted frommisza misza vialetshavesex letshavesex
8960 21ed 425
Reposted fromnyaako nyaako viamolotovcupcake molotovcupcake
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaasdfgh asdfgh
9122 c0bd 425
Long may he reign
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
4557 f670 425
mood
7067 c3ff 425
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskynetpizza skynetpizza
7508 9a61 425
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viadestroyed destroyed
3676 d7ee 425
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeparter departer
5626 0ca3 425
Reposted frombrainless brainless
4023 b723 425
Reposted fromeffic effic viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl