Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka vianaiwna naiwna
7090 dadf 425
Reposted fromnutt nutt viascared scared
2326 1a37 425
Reposted fromnulaine nulaine viaupinthesky upinthesky
9664 8b63 425

babyanimalgifs:

Relationship goals:

Reposted frommcnulty mcnulty viaupinthesky upinthesky
9144 6d40 425
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapoppyseed poppyseed
Reposted fromPoranny Poranny viaMigotliwa Migotliwa
Łapie się na tym że sprawdzam czy już coś napisałaś 
Reposted fromdjLangley djLangley viahormeza hormeza
7378 2274 425
Reposted fromgilbster gilbster viaporanaprzygode poranaprzygode
9744 b836 425
Czemu to robimy, co? Mam na myśli ludzi w ogóle. Dlaczego interpretujemy każde przykre zdarzenie jako wielką, czarną strzałę wymierzoną prosto w nas i udowadniającą naszą bezwartościowość?
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
8152 aa7f 425
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna vianiskowo niskowo
9974 9f8b 425
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaAbbaPater AbbaPater
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
8756 4a2e 425
9203 290d 425
Reposted fromEtnigos Etnigos viavictorian victorian
0029 4651 425
Reposted fromGIFer GIFer viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl