Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianaiwna naiwna
6886 e568 425
Reposted fromFluffyou Fluffyou viapoppyseed poppyseed
9750 f005 425
BoJack Horseman, s06e15
Reposted frommovieguy movieguy viadestroyed destroyed
9560 60fe 425
Reposted frommiischa miischa viakoloryzacja koloryzacja
9762 f2f4 425
Reposted fromsoftboi softboi viayourhabit yourhabit
8076 b47b 425
Reposted fromhrafn hrafn viacornis cornis
7187 68c0 425
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaLegendaryy Legendaryy
0078 6d84 425
Reposted fromhrafn hrafn viacornis cornis
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka vianaiwna naiwna
7090 dadf 425
Reposted fromnutt nutt viascared scared
2326 1a37 425
Reposted fromnulaine nulaine viaupinthesky upinthesky
9664 8b63 425

babyanimalgifs:

Relationship goals:

Reposted frommcnulty mcnulty viaupinthesky upinthesky
9144 6d40 425
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapoppyseed poppyseed
Reposted fromPoranny Poranny viaMigotliwa Migotliwa
Łapie się na tym że sprawdzam czy już coś napisałaś 
Reposted fromdjLangley djLangley viahormeza hormeza
7378 2274 425
Reposted fromgilbster gilbster viaporanaprzygode poranaprzygode
9744 b836 425
Czemu to robimy, co? Mam na myśli ludzi w ogóle. Dlaczego interpretujemy każde przykre zdarzenie jako wielką, czarną strzałę wymierzoną prosto w nas i udowadniającą naszą bezwartościowość?
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl